Kansliets öppet tider Mån-Fre kl. 09:30-10:00 & 11:30-12:30

Information om Filicia

Studentföreningen Filicia r.f. värnar om sina medlemmars intressen. Filicia skall tillsammans med Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia, (Novium) även hjälpa studeranden med eventuella problem och frågor under studietiden. Problemen och frågorna svaras på eller hänvisas vidare. Studentföreningen skall under året ordna de mest traditionella aktiviteterna och utöver dessa även aktivt jobba för nytänkande och förändringar. Styrelsen skall lyssna på medlemmarnas önskemål så långt som möjligt. Hos Studentföreningen finns ett trakasseriombud som ger råd och stöd till studenter som har råkat ut för trakasserier, mobbning, diskriminering eller annat ojämlikt bemötande.

Tillställningar och aktiviteter som kan ordnas om möjligt under verksamhetsåret:

Ett flertal sitztillfällen, någon av dessa i samarbete med andra studentföreningar, såväl inom Yrkeshögskolan Novia som utanför.

Sitzar som kan ordnas är: Lär dig sitza, Oktobersitz, Ett ljus i staken sitz, Porrsitz och PrePampas. Ett ljus i staken och Porrsitz ordnas tillsammans med studentföreningen N.U.D r.f.. PrePampas tillsammans med Politivas r.f. och Styrelsesitz med syftet att upprätthålla gamla traditioner.

Övriga aktiviteter som kan ordnas är: Årsfest i februari – mars, friluftseftermiddag under vårterminen (ofta i samband med Fastlaskiainen), Gulnäbbsintagning för nya studeranden, Hjulfest, Svepskälsglöggprovsmakningsmegafestbailuelånaa (100-klubben/1000m öl), Musicquiz, Beerpong, idrottsverksamhet och LAN-partyn.

Trakasseriombud 

Rebecka Rajamäki - tel. +358 45 1269480 eller mail rebecka.rajamaki@edu.novia.fi

Halare

Studentföreningen sköter om införskaffning av halare för medlemmarna samt ordnar en halarinvigning i oktober/november. Halaren betalas på Kide.

Prepkurs

I samband med inträdesprovet till Yrkeshögskolan Novia, sektorn för teknik och kommunikation håller studentföreningen en prepkurs i mån av intresse. Denna skall sträcka sig över en helg. Främst räkneövningar och gamla inträdesprov gås igenom av personer utvalda av studentföreningens styrelse.

Filicia Aktuellt

Tidningen Filicia Aktuellt är studentföreningens egenhändigt gjorda medlemstidning. Den bör under verksamhetsåret utkomma fyra gånger, varav två gånger på våren och två gånger på hösten.

LAN-party

Studentföreningen ordnar så kallade LAN-partyn för sina medlemmar. LANet skall ordnas minst en gång under verksamhetsåret men man kan sträva till att ordna det en gång per termin.

Studiekort och Studentföreningens klistermärke

Novium sköter om beställandet samt distributionen av studiekorten medan studentföreningen handhar distributionen av studentföreningens egen läsårsdekal. Studentföreningens dekal skall klistras på studiekortet. Dekalen ger rätt till medlemsförmånerna vilka studentföreningen har förhandlat fram med olika företag.

Fotografering

I mitten av höstterminen ordnas fotografering, utbildningsprogramvis, i huvudsak för nya studerande. Arrangemanget sker i samarbete med en fotofirma.

Infotillfällen

Studentföreningen är med och informerar nya studerande under introveckan. Utöver detta ordnas dessutom en speciell infokväll, helst under introveckan. Detta för att göra det mera klart för nya studerande vad medlemskap i studentföreningen innebär. Om Driftsingenjörsförbundet i Finland (senare DIFF) önskar kan de vara med och informera om sin verksamhet under samma kväll.

Samarbete med Novium

Studentföreningen skall ha en representant som håller kontakt med Novium. Denna ser till att informationen från Novium kommer vidare till studentföreningens styrelse och vise versa.

Samarbete

För att göra studentföreningen synlig och för att främja dess framtid och syften är det mycket viktigt att allt samarbete med yrkeshögskolans ledning, Novium, övriga studentkårer och föreningar mm. upprätthålls. Inom Yrkeshögskolan Novia bör regelbunden kontakt hållas till samtliga Studentföreningarna och ämnesföreningar. Utomstående föreningar som samarbetet bör upprätthållas med är TLK, ÅAS, SSHV, Politivas, EKA, ÅKA, VIO, NUD med flera. Studentföreningen bör även upprätthålla samarbetet med DIFF öb samt deras Juniorombud. Föreningen har även en representant i följande organ: – DiFF ÖBs styrelse.

Kansliverksamhet

Studentföreningens styrelse bör eftersträva att hålla sitt kansli öppet under skoldagar kl. 9.30–10.00 samt 11.30–12.30. I kansliet säljs även skolmaterial, halarmärken med mera. Studentföreningen sköter även om beställningen av ingenjörsringar.

Styrelseval

Studentföreningen skall under sista veckan i november ordna ett styrelseval där Studentföreningens medlemmar har möjlighet att rösta in nya personer i styrelsen.

Övrigt

Studentföreningens styrelse skall delta i det utbildnings tillfälle som Novium ordnar för studentföreningarnas styrelser (januari-februari). För detta samt en x procent deltagande på möten erhålls 3 sp.